แนะแนวการศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ ที่จะเข้าศึกษต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ปริญญาตรี (ป.ตรี)
สามารถเข้าชมแนวทางการศึกษาต่อ ของแต่ละแผนกวิชาได้ตามลิงค์ด้านล้าง


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด


สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ


สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


สาขาวิชาการเลขานุการ


สาขาวิชาการโรงแรม


สาขาวิชาการท่องเที่ยว


สาขาวิชาคอมกราฟิก


สาขาวิชาโลจิสติกส์


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ