ว่าที่ ร.ต.ประสาน จันทร์เมือง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางขวัญฤดี สอนศรี

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวสุนิสสา ประสมทรัพย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวภัทรพร ทิพย์โฆษิตคุณ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางขวัญฤดี สอนศรี

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางอัญชลีพร บัวระภา

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

นางรักชนก คิดคำนวน

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพิษณุ พรหมรักษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพิชัย มาตรวังแสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายเกียรติศักดิ์ สุริยะวงศ์

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวนิศรา เสนามะสอน

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ