นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวรภรณ์ โอวาท

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ เสนานุช

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางวราภร ศรีวิชิต

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางจินตนา จรัสศรี

หัวหน้างานบุคลากร

นางรัตนาภรณ์ จำปาม่วง

เจ้าหน้าที่ (เลขา ผอ.)

นางสาวอัจฉรา เจิมนาค

เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

นางรัตนาภรณ์ ตรีภพ

หัวหน้างานการเงิน

นางสาววราพรรณ ทีอร่าม

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวอรวรรณ แสนมหา

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

นางสาวชุลีพร พลบูรณ์

หัวหน้างานบัญชี

นางอนุสรณ์ ศรีพล

เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

นางสาวอรวรรณ แสนมหา

ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

นางสุกัลยา ตอเงิน

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวชญานี คนฉลาด

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวอรพรรณ์ แก้วกันหา

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาววิจิตรา สุจิมงคล

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวการดา สวนไผ่

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายทวีศักดิ์ มูลชาภิรมย์

พนง.ขับรถ

นายสุเทพ บุญประเสริฐ

พนง.ขับรถ