นายจิรายุทธ แก้วอาสา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย


นางสาวสุธานี โสโท

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ ร.ต.ประสาน จันทร์เมือง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองเฉลิมพล

นายเฉลิมพล ภูสถาน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา