นายสายชล ชมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

นายเดชา พุทธมาตย์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ประสาน จันทร์เมือง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางชนิตาพร แสนสุข บงเตต์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองเฉลิมพล

นายเฉลิมพล ภูสถาน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ